ZGŁOSZENIE

Do udziału w Forum można zgłosić się wypełniając poniższy formularz online lub pobierając wersję w formacie PDF i przesyłając go na adres e-mail: forum@itwadministracji.pl lub numer faksu: 71 798 48 48

Pobierz formularz PDF

Koszt uczestnictwa 1 osoby w FORUM w ofercie FIRST MINUTE przy zgłoszeniach nadesłanych do 6 marca 2019 r. wynosi 1280 zł, w ofercie STANDARD przy zgłoszeniach nadesłanych w okresie od 7 do 29 marca wynosi 1380 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, opiekę koordynatora, pełne wyżywienie, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 300 zł – liczba pokoi ograniczona) oraz imienny certyfikat uczestnictwa w konferencji. Przy zgłoszeniach nadesłanych po 29 marca koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 1580 zł. Liczba miejsc ograniczona.

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Uczestnik

Dane odbiorcy

Dane nabywcy (jeśli inne niż powyżej)

Zakwaterowanie

Pokój dwuosobowy (bez dopłaty)Pokój jednoosobowy (dopłata 300 zł)Bez zakwaterowania

Koszt uczestnictwa

Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami.Firma lub osoba fizyczna (VAT 23%)

Do zapłaty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu produktów i usług własnych. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. W szczególności mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: http://presscom.pl/rodo.

Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w Forum na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w Forum można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 14 dni roboczych przed Forum. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 14 dni roboczych przed dniem Forum lub niezgłoszenia się uczestnika na Forum, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Forum.